SERVICI DE PROSPECCIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL.

El Servici forma part de la labor de suport i orientació laboral que realitza la Federació “Trabajando en Positivo”, labor per a la que ha comptat amb el suport del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat – Pla Nacional sobre la SIDA (2007-2012) i IRPF (2011-2013) – i l’Obra Social “Ibercaja” (2013).

Actua com a complement i com a reforç a la busca activa d’ocupació que, de forma autònoma, en funció del seu perfil i el seu objectiu professional, realitzen les persones en situació d’exclusió social a què es recolza des dels Servicis d’Orientació Laboral a través del disseny i seguiment d’un itinerari d’inserció laboral individualitzat. Per mitjà d’este Servici, tractem d’incidir sobre la tradicional distància que existix entre les polítiques de foment de l’ocupació desenrotllades pels diferents organismes amb competències en la matèria i el món vivent de les empreses.

Entenem que en l’entorn empresarial hi ha un majoritari desconeixement sobre les capacitats laborals i productives de les persones en situació d’exclusió social a què recolzem, així com una generalitzada falta d’informació sobre les distintes mesures dirigides a fomentar la inserció en el mig ordinari d’estes

El Servici se centra en la realització d’accions de prospecció i intermediació laboral amb empreses de qualsevol grandària i sector d’activitat, sempre que tinguen centres de treball a Espanya. Estes empreses poden ser del mercat ordinari (empreses ordinàries i empreses intermediàries -empreses de Treball Temporal, Bosses d’Ocupació-) o del mercat protegit (Centres Especials d’Ocupació i Empreses d’Inserció).

L’objectiu d’este servici és tendir un pont entre empreses privades, els 15 Servicis d’Orientació Laboral que formen part de la Federació Treballant en Positiu i les persones que busquen ocupació que són recolzades des d’estos servicis..

En relació a les empreses, l’objectiu d’este Servici és aconseguir que estes firmen un conveni de col·laboració amb la Federació “Trabajando en Positivo” de cara a incloure, dins dels seus processos de selecció de personal, a les persones en situació d’exclusió socials que són recolzades des dels diferents Servicis d’Orientació Laboral de la Federació, augmentant així el número i la qualitat d’ofertes d’ocupació a què poden accedir estes personas.

Col·laborador