El programa de formació per aprofundir en la promoció de la salut, la sexualitat i prevenció de la transmissió del VIH i altres ITS contempla dos eixos centrals: la adquisició de coneixements (sobre el desenvolupament sexual i sobre la SIDA ) i el treball en grup (taller, grup de sensibilització)

Es tracta de fomentar les activitats informatives, educatives i de promoció per a la salut, tant entre el col·lectiu dels joves escolaritzats, com de les persones del seu entorn (pares i mares) i del professorat, que permetin el desenvolupament de la personalitat i de les capacitats afectives de l’alumnat, la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones, el reconeixement de la diversitat afectivosexual, així com la valoració crítica de les desigualtats, que permeti superar els comportaments sexistes.

  • Educació en tolerància, solidaritat, respecte mutu, i prevenció de qualsevol classe de discriminació entre la gent jove.
  • Promoció d’estils de vida saludables i prevenció de riscos per a la salut.
  • Promoció de la igualtat entre dones i homes joves.

Col·laborador