DescripcióUbicacióCol-laboradors

El projecte “Integración socio/laboral per a la facilitació de l’abandó de la prostitució, dirigit a dones i dones transsexuals prostituïdes o que exercixen la prostitució com a mitjà de subsistència en Castellón” pretén contribuir a la construcció d’una realitat sociolaboral estable per a les persones sense recursos econòmics i que es troben en una situació d’alt risc d’exclusió social a Castelló, especialment persones amb el VIH, persones que han estat o estan privades de llibertat i persones treballadores del sexe.

A través d’este projecte, es tractarà de poder desenrotllar les diferents intervencions que corresponen a cada fase o moment que conformen este procés d’inserció socio/laboral:
1) Acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat
2) Disseny i desenrotllament de l’itinerari individualitzat
3) Acompanyament
4) Pràctiques d’aprenentatge i inserció en empreses La metodologia d’intervenció seguida des d’este programa es basa en el model de “gestión de la carrera profesional”.

Este model atribuïx a la persona el paper de protagonista principal de la seua recuperació i el seu progrés, per la qual cosa pretén que la persona s’involucre en el seu propi procés de canvi, que augmente la seua autonomia, aportant les seues pròpies idees i opinions sobre els passos a donar. Així mateix, cal destacar que es tracta d’un model d’inserció basat en la millora de la “empleabilidad” i en la “gestión per competencias”.

La “empleabilidad” es pot definir com el conjunt d’aptituds i actituds que afavorixen que la persona augmente les seues probabilitats d’accedir a un lloc de treball. Quant a la “gestión per competencias”, part de la definició de ser competent com saber procedir en un context laboral i ser capaç de mobilitzar els diferents recursos personals, coneixements, avaluacions, capacitats, etc. En este model es tracta de promoure, fonamentalment, competències per a la busca d’ocupació, com a competències exploradores (com l’autoanàlisi sobre el bagatge competencial y/o la busca d’informació laboral, per exemple de la demanda de competències que realitza el mercat d’ocupació per a un context laboral específic) o d’inserció (com la planificació d’un procés personal per mitjà de l’adquisició de les competències d’ocupabilitat necessària i no disponibles)

Un altre aspecte a destacar sobre la metodologia d’intervenció és que este model s’aplica des d’una perspectiva biopsicosocial, ja que els principals destinataris són els grups de major risc d’exclusió social, dones prostituïdes i dones transsexuals que exercixen la prostitució com a mitjà de subsistència, per la qual cosa les actuacions desenrotllades des de CASDA en matèria d’inserció socio/laboral tracten de complementar-se amb la resta d’actuacions, programes i servicis amb què esta entitat compte. Per a això CASDA posarà a disposició de les persones a qui recolza, a més de les accions directes del programa, altres servicis i activitats que du a terme (ja siguen de caràcter terapèutic, legal, sanitari, psicològic, social, d’oci, etc.) . Així mateix, també posarà a disposició d’estes persones la seua xarxa de voluntariat.